ALP Markteknik – Allt inom mark och anläggning

Projektering

Projekt-/Byggledning

Förstudier

Dagvattenutredningar

Rådgivning

Gator och vägar

Cirkulationsplatser

Miljöförbättringar

Trafiksäkerhet

Exploateringsområden

VA-anläggningar

Dagvattenhantering

Pumpstationer

Inmätning/Utsättning

Terrängmodeller

ALP Markteknik är ett företag inom mark- och anläggningssektorn. Etablerat i Västra Götaland med gedigen erfarenhet och lång yrkesverksamhet hjälper vi såväl privata beställare, entreprenörer och exploatörer som kommuner och Trafikverket.


Aktuellt / Nyheter

Entre Ytterby, VA-detaljprojektering, Kungälvs kommun

2023-12-06

Kungälvs kommun beställer VA- projektering till en ny detaljplan för centrumbebyggelse i Ytterby. Projekteringen startar omgående och färdiga handlingar planeras att levereras i april 2024

Svensk Däckåtervinning, Ny industrietablering

2023-11-13

Svensk däckåtervinning AB investerar i en återvinningsanläggning i Herrljunga. I Partnering med MA Schakt anlitas ALP för att detaljprojektera ca 17.000 m2 hårdgjorda ytor i anslutning till befintlig industri. Projektet startar omgående med målsättning att bygghandlingar ska vara leveransklara i början av 2024.

Kungälvs kommun, Hamnvägen, Tjuvkil

2023-10-12

Kungälvs kommun beställer Gatuprojektering via ramavtalet. En ny GC-väg ska anläggas längs med Hamnvägen i Tjuvkil. Längd ca 750 m. Arbetet startar med en Förstudie och kostnadsberäkning, därefter detaljprojektering. Färdiga handlingar ska levereras till sommaren 2024.

Flytt till Lidköping

2023-09-07

Tidigare i sommar gick flyttlasset från Götene till Lidköping, där ni nu finner oss på Sockerbruksgatan 3D. Nya och mer ändamålsenliga lokaler i en central del av Lidköping – välkommen hit!

Ale Överföringsledning, Ale kommun

2023-08-20

Ale kommun och NCC har i samverkansprojektet ”Ale Överföringsledning” beställt VA-projektering av ALP. Projektet består av 12 km Överföringsledningar för vatten och tryckspill samt anslutningar till Älvängen, Nol och Nödinge. Planen är att Älvängens reningsverk ska ersättas av ny överföringsledning ner till kommungränsen i söder. Detaljprojekteringen startar omgående och pågår intensivt under hösten och vintern. Bygghandlingar ska levereras våren 2024

VA- och Dagvatten-utredning för detaljplan för Gärdet 1:1, Kungälvs kommun

2023-08-15

Kungälvs kommun beställer VA- och Dagvatten-utredning till en ny detaljplan för centrumbebyggelse i centrala Kungälv. Utredningarna startar omgående.


Referensobjekt

VA-utredning och dagvattenutredning, Västra Tunge Ytterby Kungälvs kommun 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av ca 400 nya bostäder i Ytterby. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning.

Brattås och Kungshamn vattenreservoar, NCC, Västvatten Uddevalla 2020-pågående

NCC bygger i partnering med Västvatten nya vattenreservoarer i Uddevalla, Kungshamn mm. ALP anlitas för projektering av anslutningsledningar och vägar till reservoarer i Åh och Timanstorpet.

VA-utredning och dagvattenutredning, Ängegärde, Kungälvs kommun, 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som enligt planförslaget kommer att exploateras med flerbostadshus med ca 250 bostäder samt ett äldreboende med ca 90 platser. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning inklusive skyfallskartering av befintliga förhållande och framtida situation.