Just nu söker vi: Dagvattenutredare/projektör

ALP Markteknik – Allt inom mark och anläggning

Projektering

Projekt-/Byggledning

Förstudier

Dagvattenutredningar

Rådgivning

Gator och vägar

Cirkulationsplatser

Miljöförbättringar

Trafiksäkerhet

Exploateringsområden

VA-anläggningar

Dagvattenhantering

Pumpstationer

Inmätning/Utsättning

Terrängmodeller

ALP Markteknik är ett företag inom mark- och anläggningssektorn. Etablerat i Västra Götaland med gedigen erfarenhet och lång yrkesverksamhet hjälper vi såväl privata beställare, entreprenörer och exploatörer som kommuner och Trafikverket.


Aktuellt / Nyheter

VA-Projektering Bultgatan, Kungälv, Kungälvs kommun

2022-06-07

ALP vinner upphandling i Kungälvs kommun. Uppdraget omfattar projektering av VA-huvudledningar på en sträcka av ca 1000 m, ombyggnad av befintlig avloppspumpstation, Tryckning av VA-ledningar under E6. I konsultgruppen som leds av ALP Markteknik AB ingår Geotekniker, Miljökonsult, Elkonsult, samt Process- och rörkonstruktörer. Uppdraget startar i augusti 2022 och fullständiga handlingar ska levereras våren 2023

Kungälvs kommun, Vävra Hålta Förprojektering

2022-04-29

Kungälvs kommun beställer VA-förprojektering Vävra-Hålta. ca 90 fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Projektering startas i maj 2022. Leverans hösten 2022.

Dagvattenutredning, utloppsledningar Vårgårda tätort, Vårgårda kommun

2022-03-15

Vårgårda kommun behöver se över sitt dagvattennät. ALP anlitas för att beräkna dimensionerande flöden samt att maximera kapaciteten i befintligt ledningsnät genom att anlägga magasin eller andra fördröjningsåtgärder. Arbetet startas under våren 2022 och ska pågå kontinuerligt under 2022-2023.

VA-utredning och dagvattenutredning, Kode nya skola, Kungälvs kommun

2022-03-02

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan avseende en planerad skolbyggnad i Kode samhälle. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning. Arbetet startar under maj/juni och slutleverans beräknas till hösten 2022.

Alingsås kommun, Cirkulationsplatser Stråhles Allé och Göteborgsvägen

2022-02-03

Alingsås kommun beställer detaljprojektering av 2 st cirkulationsplatser i centrala Alingsås. Projektering startas under hösten 2022. Leverans av Förfrågningsunderlag skeri början av 2023

Rotviksbro, Uddevalla VA-utbyggnad, Västvatten, NCC

2021-12-10

NCC ska i partnering med Västvatten bygga ut VA från Torp till Rotviksbro och vidare mot Högås och Sundsandvik. Projektet är etappindelat och kommer att pågå 2022-2026. ALP anlitas för projekteringsledning samt projektering. Projektering i Fas 1 kommer att startas under 2022 och pågå etappvis fram till 2026


Referensobjekt

VA-utredning och dagvattenutredning, Västra Tunge Ytterby Kungälvs kommun 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av ca 400 nya bostäder i Ytterby. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning.

Brattås och Kungshamn vattenreservoar, NCC, Västvatten Uddevalla 2020-pågående

NCC bygger i partnering med Västvatten nya vattenreservoarer i Uddevalla, Kungshamn mm. ALP anlitas för projektering av anslutningsledningar och vägar till reservoarer i Åh och Timanstorpet.

VA-utredning och dagvattenutredning, Ängegärde, Kungälvs kommun, 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som enligt planförslaget kommer att exploateras med flerbostadshus med ca 250 bostäder samt ett äldreboende med ca 90 platser. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning inklusive skyfallskartering av befintliga förhållande och framtida situation.