ALP Markteknik – Allt inom mark och anläggning

Projektering

Projekt-/Byggledning

Förstudier

Dagvattenutredningar

Rådgivning

Gator och vägar

Cirkulationsplatser

Miljöförbättringar

Trafiksäkerhet

Exploateringsområden

VA-anläggningar

Dagvattenhantering

Pumpstationer

Inmätning/Utsättning

Terrängmodeller

ALP Markteknik är ett företag inom mark- och anläggningssektorn. Etablerat i Västra Götaland med gedigen erfarenhet och lång yrkesverksamhet hjälper vi såväl privata beställare, entreprenörer och exploatörer som kommuner och Trafikverket.


Aktuellt / Nyheter

Kungälvs kommun, Vävra Hålta Förprojektering

2022-04-29

Kungälvs kommun beställer VA-förprojektering Vävra-Hålta. ca 90 fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Projektering startas i maj 2022. Leverans hösten 2022.

Alingsås kommun, Cirkulationsplatser Stråhles Allé och Göteborgsvägen

2022-02-03

Alingsås kommun beställer detaljprojektering av 2 st cirkulationsplatser i centrala Alingsås. Projektering startas under hösten 2022. Leverans av Förfrågningsunderlag skeri början av 2023

Rotviksbro, Uddevalla VA-utbyggnad, Västvatten, NCC

2021-12-10

NCC ska i partnering med Västvatten bygga ut VA från Torp till Rotviksbro och vidare mot Högås och Sundsandvik. Projektet är etappindelat och kommer att pågå 2022-2026. ALP anlitas för projekteringsledning samt projektering. Projektering i Fas 1 kommer att startas under 2022 och pågå etappvis fram till 2026

Dagvatten- och skyfallsutredning, Södra Ryd, Skövde kommun

2021-11-28

ALP anlitas via ramavtalet att inför detaljplanearbete utföra en dagvatten- och skyfallsutredning för ett kommande bostadsprojekt i Södra Ryd. Området omfattar 19 ha och ska möjliggöra byggnation av ca 300 framtida bostäder. Utredningen ska utföras under 2022

Trädgårdsstaden etapp 4, Skövde kommun

2021-11-26

ALP anlitas via ramavtalet att projektera ny ca 1000 m ny gata samt ca 2000 m nya VA-ledningar inklusive pumpstationer, borrning under Mellomkvarnsbäcken mm. Fullt färdiga handlingar för egen regi-arbeten ska levereras till sommaren 2022.

Hjortmossen, etapp 2 och 3, VA-sanering och renovering av avloppstunnel, Trollhättan Energi/NCC

2021-11-10

NCC sanerar i partnering med Trollhättans Energi VA-ledningar i området Hjortmossen samt södra centrum i centrala Trollhättan. ALP anlitas för projekteringsledning samt projektering av de olika etapperna i området. För etapp 1 (Göteborgsvägen) levererades Bygghandlingar under hösten 2021 och nu fortsätter projektet med etapp 2 Hjortmossen VA-ledningar samt etapp 3 Renovering av avloppstunnel. Projektering i Fas 1 kommer att pågå under 2022 för leverans av Bygghandlingar till hösten 2022.


Referensobjekt

VA-utredning och dagvattenutredning, Västra Tunge Ytterby Kungälvs kommun 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av ca 400 nya bostäder i Ytterby. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning.

Brattås och Kungshamn vattenreservoar, NCC, Västvatten Uddevalla 2020-pågående

NCC bygger i partnering med Västvatten nya vattenreservoarer i Uddevalla, Kungshamn mm. ALP anlitas för projektering av anslutningsledningar och vägar till reservoarer i Åh och Timanstorpet.

VA-utredning och dagvattenutredning, Ängegärde, Kungälvs kommun, 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som enligt planförslaget kommer att exploateras med flerbostadshus med ca 250 bostäder samt ett äldreboende med ca 90 platser. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning inklusive skyfallskartering av befintliga förhållande och framtida situation.