Ramavtal

Vi har tecknat ramavtal för löpande tjänster med följande beställare:

  • Alingsås kommun: Ramavtal Gatu- och VA-projektering
  • Kungälvs kommun: Ramavtal Gatu- och VA-projektering
  • Vårgårda kommun: Ramavtal Gatu- och VA-projektering
  • Skövde kommun: Ramavtal Gatu- och VA-projektering
  • Trollhättans kommun och Trollhättans Energi: Ramavtal VA- och dagvatten-utredningar
  • Trollhättans kommun: Ramavtal Gatu- och VA-projektering
  • Västvatten AB: Uddevalla, Färgelanda, Munkedal samt Sotenäs kommuner, Ramavtal VA-projektering

Referensobjekt

Utöver nedanstående har vi utfört en mängd andra projekt. Kontakta oss gärna för mer information och referenser om ni vill veta mer.

VA-utredning och dagvattenutredning, Västra Tunge Ytterby Kungälvs kommun 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av ca 400 nya bostäder i Ytterby. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning.

Brattås och Kungshamn vattenreservoar, NCC, Västvatten Uddevalla 2020-pågående

NCC bygger i partnering med Västvatten nya vattenreservoarer i Uddevalla, Kungshamn mm. ALP anlitas för projektering av anslutningsledningar och vägar till reservoarer i Åh och Timanstorpet.

VA-utredning och dagvattenutredning, Ängegärde, Kungälvs kommun, 2021

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som enligt planförslaget kommer att exploateras med flerbostadshus med ca 250 bostäder samt ett äldreboende med ca 90 platser. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning inklusive skyfallskartering av befintliga förhållande och framtida situation.

Cirkulationsplats Göteborgsvägen/Stråhles allé, Alingsås kommun, 2021

Alingsås kommun planerar för en ny cirkulationsplats i centrala Alingsås. ALP har projekterat och tagit fram kompletta förfrågningsunderlag.

Drottningtorget, Trollhättan (2017-2020)

Trollhättans nya torg. ALP har projekterat och tagit fram fullständiga Förfrågningsunderlag och Bygghandlingar för genomförande i 3 st separata etapper. Torget innehåller uppvärmda ledstråksytor i platsgjuten betong. Ett vackert vattenspel i anslutning till Fontänen som har bevarats. Stora öppna markstensytor för handel och evenemang. Nybyggd restaurang och uteservering. Allt inramat av planteringsytor och ny Allé i Kungsgatans förlängning. Byggkostnad över 50 miljoner kr. Byggtid 2018-2020

Vårvik Trollhättan NCC (2019- pågående)

Trollhättan Stads nästa stora stadsbyggnadsprojekt Vårvik, alldeles intill Älvkanten vid Stridsbergs gamla industriområde och Knorretorpets naturområde. Projektet omfattar helt ny Infrastruktur med huvudgator och lokalgator samt torgbildningar mm, vilket beräknas ge förutsättningar för ca 1600-1800 nya lägenheter samt verksamheter. NCC som är stadens partneringentreprenör anlitar ALP för detaljprojektering av Gator, allmän platsmark, yttre VA-anläggningar samt dagvattenhantering. Fas 1A innebar handlingar för sanering av förorenad mark. Saneringsarbetet påbörjades hösten 2019 och avslutades hösten 2020 Fas 1B som avslutades hösten 2020 innebar framtagande av Systemhandlingar för Gator, Allmän plats mark som Torg och Parkmark, VA- och FV-ledningar samt kanalisationsarbete för övriga nätägare. Framtagande av mängdförteckning. Vintern 2020/2021 pågår framtagande av bygghandlingar. Byggtid 2019-2023. Byggkostnad över 150 miljoner kr

Lidköping Hamnstaden (2020-pågående)

Lidköpings kommun planerar att utveckla de centrala delarna av staden och låta stadskärnan växa norrut mot Vänerns strand. Denna etapp avser ombyggnad av småbåtshamn, utbyggnad av pir och långbrygga, utbyggnad av strandpromenad och strandytor samt anläggning av dammar mm för en vattenpark, projektet pågår under flera år. Projektet ska upphandlas som ett partneringprojekt och ALP får uppdraget som projekteringsledare i beställarorganisationen. Fas 1 projektering under 2021, fas 2 byggnation 2021-2024 preliminärt.