Aktuellt / Senaste nyheter

VA-Projektering Bultgatan, Kungälv, Kungälvs kommun

2022-06-07

ALP vinner upphandling i Kungälvs kommun. Uppdraget omfattar projektering av VA-huvudledningar på en sträcka av ca 1000 m, ombyggnad av befintlig avloppspumpstation, Tryckning av VA-ledningar under E6. I konsultgruppen som leds av ALP Markteknik AB ingår Geotekniker, Miljökonsult, Elkonsult, samt Process- och rörkonstruktörer. Uppdraget startar i augusti 2022 och fullständiga handlingar ska levereras våren 2023

Kungälvs kommun, Vävra Hålta Förprojektering

2022-04-29

Kungälvs kommun beställer VA-förprojektering Vävra-Hålta. ca 90 fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Projektering startas i maj 2022. Leverans hösten 2022.

Dagvattenutredning, utloppsledningar Vårgårda tätort, Vårgårda kommun

2022-03-15

Vårgårda kommun behöver se över sitt dagvattennät. ALP anlitas för att beräkna dimensionerande flöden samt att maximera kapaciteten i befintligt ledningsnät genom att anlägga magasin eller andra fördröjningsåtgärder. Arbetet startas under våren 2022 och ska pågå kontinuerligt under 2022-2023.

VA-utredning och dagvattenutredning, Kode nya skola, Kungälvs kommun

2022-03-02

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan avseende en planerad skolbyggnad i Kode samhälle. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning. Arbetet startar under maj/juni och slutleverans beräknas till hösten 2022.

Alingsås kommun, Cirkulationsplatser Stråhles Allé och Göteborgsvägen

2022-02-03

Alingsås kommun beställer detaljprojektering av 2 st cirkulationsplatser i centrala Alingsås. Projektering startas under hösten 2022. Leverans av Förfrågningsunderlag skeri början av 2023

Rotviksbro, Uddevalla VA-utbyggnad, Västvatten, NCC

2021-12-10

NCC ska i partnering med Västvatten bygga ut VA från Torp till Rotviksbro och vidare mot Högås och Sundsandvik. Projektet är etappindelat och kommer att pågå 2022-2026. ALP anlitas för projekteringsledning samt projektering. Projektering i Fas 1 kommer att startas under 2022 och pågå etappvis fram till 2026

Dagvatten- och skyfallsutredning, Södra Ryd, Skövde kommun

2021-11-28

ALP anlitas via ramavtalet att inför detaljplanearbete utföra en dagvatten- och skyfallsutredning för ett kommande bostadsprojekt i Södra Ryd. Området omfattar 19 ha och ska möjliggöra byggnation av ca 300 framtida bostäder. Utredningen ska utföras under 2022

Trädgårdsstaden etapp 4, Skövde kommun

2021-11-26

ALP anlitas via ramavtalet att projektera ny ca 1000 m ny gata samt ca 2000 m nya VA-ledningar inklusive pumpstationer, borrning under Mellomkvarnsbäcken mm. Fullt färdiga handlingar för egen regi-arbeten ska levereras till sommaren 2022.

Hjortmossen, etapp 2 och 3, VA-sanering och renovering av avloppstunnel, Trollhättan Energi/NCC

2021-11-10

NCC sanerar i partnering med Trollhättans Energi VA-ledningar i området Hjortmossen samt södra centrum i centrala Trollhättan. ALP anlitas för projekteringsledning samt projektering av de olika etapperna i området. För etapp 1 (Göteborgsvägen) levererades Bygghandlingar under hösten 2021 och nu fortsätter projektet med etapp 2 Hjortmossen VA-ledningar samt etapp 3 Renovering av avloppstunnel. Projektering i Fas 1 kommer att pågå under 2022 för leverans av Bygghandlingar till hösten 2022.

Norra Ryd etapp 2, Utbyggnad av verksamhetsmark invid väg 26, Skövde kommun

2021-11-04

ALP får i uppdrag via ramavtal att projektera gator, VA, dagvattenhantering, markberedning mm för utbyggnad av verksamhetsområdet i Norra Ryd, Skövde. I uppdraget ingår upprättande av fullt färdiga bygghandlingar för utförandeentreprenad. Leverans av handlingar våren 2022.

Cirkulationsplats Göteborgsvägen/Stråhles allé, Alingsås kommun

2021-08-26

ALP anlitas via ramavtalet att projektera ny cirkulationsplats i centrala Alingsås. Kompletta handlingar för en utförarentreprenad ska levereras i december 2021

VA-utredning och dagvattenutredning, Ängegärde, Kungälvs kommun

2021-06-04

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som enligt planförslaget kommer att exploateras med flerbostadshus med ca 250 bostäder samt ett äldreboende med ca 90 platser. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning. Arbetet startar omgående och slutleverans beräknas till december -21

VA-utredning och dagvattenutredning, Rollsbo Arena, Kungälvs kommun

2021-06-02

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som enligt planförslaget gäller ny exploatering med bl.a en fullstor inbyggd bandyarena, Ishall för hockey och konståkning, ny simhall, andra idrottsanläggningar och parkeringsytor i markplan och p-hus. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning. Arbetet startar omgående och slutleverans beräknas till januari 2022.

Badhusgatan ombyggnad, Skövde kommun

2021-05-12

ALP anlitas via ramavtalet att projektera ombyggnation av Badhusgatan. Projektering sker i nära samarbete med Vattenfall som byter ut sin huvudmatning i området. Gatulängd ca 400 m. Projekteringen pågår preliminärt 2021-2024 pga etappvis ombyggnad.

Brattås och Kungshamn vattenreservoar, NCC, Västvatten Uddevalla

2021-04-04

NCC bygger i partnering med Västvatten nya vattenreservoarer i Uddevalla, Kungshamn mm. ALP har tidigare projekterat anslutningsledningar och vägar till reservoarer i Åh och Timanstorpet. Nu utökas uppdraget med en ny vattenreservoar i Brattås Uddevalla samt i Kungshamn. Projekteringen för Fas 1 startas omgående.

Skolgatan GC-väg, Alingsås kommun

2021-03-24

Alingsås kommun beställer en GC-projektering på ca 1200 m längd utmed Skolgatan i Alingsås. Kompletta handlingar ska leverera till sommaren 2021

Vattenledning under E6, Kungälvs kommun

2021-03-08

Kungälvs kommun planerar att förstärka sitt huvudvattenledningsnät. ALP får i uppdrag att ta fram ett komplett Förfrågningsunderlag för en ny vattenledning som ska förläggas ca 200 m via styrd borrning under E6. Färdiga handlingar ska levereras under hösten 2021.

VA-utredning och dagvattenutredning, Västra Tunge Ytterby Kungälvs kommun

2021-01-29

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av ca 400 nya bostäder i Ytterby. ALP utför dels en VS-utredning som ska utreda vatten- och spillvattenanslutning av området samt dels en dagvattenutredning. Arbetet startar omgående och slutleverans beräknas till sommaren -21

Lundängen Götene, Ny industrietablering

2021-01-20

Götene kommun växer. Ett nytt Industriområde planera i anslutning till E20. Götene kommun beställer Gatu- VA- och dagvattenprojektering. Projektering startar omgående och fullt färdiga handlingar skall levereras under våren 2021

Kungälv Trankärr GC och VA

2020-12-04

ALP anlitas via ramavtalet att projektera ny GC-väg med bro över bäck och VA-ledningar inklusive p-stn till blivande ridhus i Ytterby. Längd ca 900 m. Projektering startar omgående och färdiga handlingar planeras till april 2021.

VA överföringsledningar Kungälv

2020-09-30

ALP anlitas via ramavtalet att projektera nya Överföringsledningar mellan Vävra och Solberga en sträcka på ca 6 km. Färdigt FU levereras till januari 2021.

Lidköping kartåsen

2020-09-24

Lidköping växer! Kartåsens industriområde behöver utökas. ALP har tidigare utfört förstudier och förprojektering av kommande etapper. Nu vidtar projektering för framtagning av Arbetshandlingar för Dagvattenhantering väst, VA och gata för etapperna Dumpergatan, Traversgatan och Truckgatan. Projektering t o m våren 2021.

Nyanställning ALP

2020-07-01

Henrik Johansson har under våren förstärkt Götenekontoret. Från och med juli övergår hans anställning till Fast tjänst. Vi är glada att Henrik vill jobba med oss. Henrik har jobbat hos oss hela våren och bidragit med engagemang och energi. Välkommen Henrik!

Riksbyggen Dagvattenutredning, Lysekil

2020-05-05

ALP utför dagvattenutredning för detaljplan i Brastad, Lysekils kommun. I samband med upprättande av detaljplan anlitas ALP för att ta fram en dagvattenutredning. Utredningen startar omgående, slutleverans i augusti.

Johan Lundberg AB

2020-03-24

Johan Lundberg AB är en konsult specialiserade på schaktfria tekniker för ledningsbyggnad. I området Järnbrott i Göteborg ska dagvattenavledning utföras för nyexploateringar, beställare är Kretslopp och Vatten i Göteborg. Vi bistår med projektering för ledningsarbeten, dagvattenmagasin mm som utförs med konventionell schaktningsteknik.

Alingsås, ny Räddningsstation

2020-03-02

Tommy Byggare och M A Schakt får i Partneringentreprenad uppdrag av Alingsåshem och Västra Götalandsregionen att uppföra en helt ny Räddningsstation för Brandkåren och Ambulansen i Alingsås. ALP Markteknik anlitas för projektering av Mark och Yttre-VA samt dagvattenhantering

Götenehus AB

2020-02-25

Götenehus AB behöver hjälp med markprojektering i flera projekt. Vi bistår Götenehus Entreprenad med projektering av ledningar, markytor mm på Staketet 1, kv Badtunnan och kv Flaggstången i Skövde samt Fåraberget i Falköping

Hamnstaden etapp 2, Lidköping

2020-01-16

Lidköpings kommun planerar att utveckla de centrala delarna av staden och låta stadskärnan växa norrut mot Vänerns strand. Denna etapp avser ombyggnad av småbåtshamn, utbyggnad av pir och långbrygga, utbyggnad av strandpromenad och strandytor samt anläggning av dammar mm för en vattenpark, projektet pågår under flera år. Projektet ska upphandlas som ett partneringprojekt och ALP får uppdraget som projekteringsledare i beställarorganisationen

Ramavtal mark, gata och VA, Alingsås kommun

2019-12-18

ALP Markteknik AB vinner ramavtalsupphandling för Alingsås kommun avseende perioden 2020 till 2023

VA och Dagvattenutredning Arntorp, Kungälvs kommun

2019-12-01

Kungälvs kommun beställer Förprojektering för VA samt dagvattenutredning för detaljplanarbete i Arntorp. Uppdraget ska påbörjas efter årsskiftet och vara fullt färdigt i mars 2020

Östra hamnen, Lidköping

2019-11-04

Lidköpings kommun förbereder för ny industrimark i Östra hamnen och anlitar ALP Markteknik AB för massberäkningar och ritningsunderlag för anläggandet av ny strandskoning och utfyllnad i Östra hamnen. Arbetet startas omgående

Färjenäsparken, Göteborgs stad

2019-11-03

Vår samarbetspartner Mareld Landskap AB vinner upphandlingen för utformning av Färjenäsparken etapp 2. ALP stöttar upp med kompetens avseende dagvattenfrågor och kostnadsberäkningar. Projektet beräknas pågå under vintern-våren 2020

OBOS, Havsbrisen exploatering, Orust

2019-10-10

OBOS planerar att exploatera i kustnära läge vid Kårehögen på Orust. ALP anlitas för att ta fram Bygglovshandlingar samt Bygghandlingar avseende Mark och yttre VA inklusive dagvattenfördröjning. Färdiga handlingar ska levereras i februari 2020

Peab bostad, Alingsås Stadsskogen

2019-10-05

Peab bostad planerar för nytt kvarter med 3 st punkthus samt 11 st villatomter i Stadsskogen Alingsås. ALP anlitas för att ta fram bygghandlingar för Mark och yttre VA. Detaljprojektering startas omgående och färdiga bygghandlingar ska vara klara under vintern 2020